Hier finden Sie unsere technischen Datenblätter sowie unsere Masterspule (n)

Technische Datenblätter / technical Datasheet

Datasheet Procatec PLA

Datasheet Procatec PETG

Datasheet Procatec ABS

Masterspulen / masterspool für unsere REFILL Filamente

MasterSpool for 1000g REFILL filament

Zylinder bzw. Adapterring for 800g REFILL filament

Menü